Elektriske anlæg i industrien

Rådgivning, tilsyn, commissioning og fejlfinding på el og automation

Kortslutningsberegninger og selektivitetsanalyser


evice consult har lang erfaring i beregning og modellering af elektriske anlæg.
I takt med udbredelsen af store solcelleanlæg/-parker her i landet samt stadig større UPS anlæg, ses desuden en stigning i udfordringer inden for korrekt dimensionering, bestykning og beregning på DC anlæg. Også her kan vi være behjælpelige

Dimensionering efter de nye regler i IEC 60364-serien
Med bortfaldet af de forenklede danske bestemmelser ved pensioneringen af Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, har vi oplevet flere spørgsmål til korrekt dimensionering efter 60364-standarden.
Vi bistår gerne med korrekt dimensionering og om nødvendigt med tilsyn og verifikation af elinstallationer.
Kortslutningsberegninger og selektivitetsanalyser
Vi opfylder behovet for bistand til korrekt beregning af kortslutningsniveauer og selektivitetsanalyser/relæindstillinger.
Også ved særlige tilfælde som eksempelvis nødgeneratorinstallationer med lavere kortslutningsniveauer end ved normaldrift mod elnettet.
DC installationer (typisk PV, UPS og hybridanlæg)
Arbejde med DC installationer – og særligt ved spændingsniveauer over 50VDC er for mange tavlebyggere og el-installatører stadig forholdsvis ukendt land. Det til trods for at andelen af store solcelleanlæg og kraftigere batteripakker til UPS og hybridanlæg er i fremgang i disse år.
Vi har ekspertisen i korrekt valg af materiel for at overholde kortslutningsniveauer, brydeevne samt bistå med dimensionering af kabler, foretage selektivitetsanalyser etc.

Energioptimering

Vi har erfaring i kortlægning af energibesparelsespotentialer i eksisterende installationer og foretager alle nødvendige målinger og beregninger, for at kunne give et retvisende billede af besparelsespotentiale og tilbagebetalingstid (ROI) ved konkrete tiltag

Belysningsanlæg
Vi rådgiver om optimalt udbytte og mulighed for styring af eksisterende belysningsanlæg, potentialet ved udskiftning af belysningsanlægget til nyt med LED teknologi.
Samtidig holdes fokus på relevant lovgivning og regler, som eksepelvis belysningskravene (lux-krav) som bl.a. defineret i DS/EN 12464-1 standarden omhandlende belysning ved arbejdspladser
Motor- og pumpedrift
Vi leverer konsulentbistand til afdækning og projektering af optimeringstiltag for motordrift til pumper, ventilationsanlæg etc.
Fra konkrete komponentudskiftninger til projektforslag og til ændringer af styringsprincipper, implementering af nattesænkning m.v.

På EU plan er der fastsat krav for virkningsgrad af bl.a. elmotorer og frekvensomformere i nyt udstyr, der skærper kravene til energiefektivitet yderligere fra juli 2021, med løbende skæringsdatoer frem til 2023.
Der er dog på eksisterende maskiner og anlæg fortsat et enormt potentiale.

Fejlfinding af komplekse styringer


Vi har teknikere klar til at bistå med fejlfinding på elektriske installationer og automatiske styringer, herunder også alt fra ældre og komplekse relæstyringer til moderne PLC-styringer

Commissioning & verifikation


Med stærkt afsæt i byggeprogrammets definerede krav, relevante standarder som DS 3090 for Commissioning af byggerier, DS/EN 60204-1 for maskinanlæg og DS/EN 60364-serien for elinstallationer bistår evice consult med udarbejdelse commissioneringsplaner, gennemførelse af alle faser samt opfølgning på identificerede fejl, mangler eller uhensigtsmæssighedder.

Verifikationsopgaver
Vi bistår med kontrolmålinger af alt fra effektforbrug, spændingsfald, effekttab og kontinuitet af udligningsforbindelser
Maskinanlæg
Kontrol af leveret dokumentation fra leverandøren, verifikation af integration med eksempelvis BMS/CTS anlæg

Tilsyn med større elektriske arbejder og ombygninger

Vi fører tilsyn med arbejdets fremdrift, verificerer at arbejdet udføres iht. tegninger og materialebeskrivelser samt at beskyttelsesudstyr er korrekt indstillet

As-build / "Som bygget" tegninger
En væsentlig forudsætning for hurtig og sikker fejlsøgning og fejlretning er at eltegninger er retvisende samt at eventuelleparameterlister for komponeter er korrekt opdaterede.
Vi foretager hyppigt gennemgang af eltavler etc., for opdatering af gammelt tegningsmateriale eller ved projektafslutning, hvor der ønskes et retvisende as-build tegningssæt.